Kaya Kohlezange SAW mit Holzgriff

    Artikelnummer: za06313